Informatie voor ouders             

Tiggeltjes  Schoolplan  Schoolgids  Infokalender  Jaarverslag  Info- en Spreekavond
 

     Tiggeltjes juli 2019         Tiggeltjes juni 2019       Tiggeltjes mei 2019         
Ouders krijgen onze nieuwsbrief de Tiggeltjes via Parro.  Belangstellenden krijgen ze gemaild.  
Aanmelden kan via:   Inschrijven Tiggeltjes

       Parro is het digitale communicatiemiddel van school.
  Volg ons ook op FaceBook  Obs Tiggeldobbe         
Schoolplan
In dit meerjarenplan (2019-2023)  staan o.a. de uitgangspunten van ons onderwijs. Wat willen we bereiken, wat willen we verbeteren en wat moeten we goed vasthouden.  Meer lezen? klik op:  Schoolplan

Schoolgids
In de schoolgids vindt u o.a. een overzicht van het komende jaar met plannen en afspraken. De gids wordt aan alle nieuwe ouders uitgereikt.  Voor de schoolgids en meer informatie over onze school zie ook Scholen op de Kaart. Rechts boven op de beginsite kunt u de schoolgids downloaden

Informatiekalender
De kalender met een maandoverzicht met allerlei activiteiten. Op de achterkant staat het informatie over de dagelijkse praktijk, zoals lesroosters en vakantietijden. 

Jaarverslag   Hier onder Schooljaarverslag obs Tiggeldobbe 17 - 18

Tiggel-tipjes
Een info-boekje voor de ouders van kleuters. Hierin staat de dagelijkse praktijk voor onze kleuters. Ouders krijgen dit bij het intakegesprek over hun kind.

Whiteboard en digitaal scherm
In de gangen hangen whiteboards met algemene informatie. Hierbij kunt u denken aan  info van verenigingen, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en culturele instellingen. Bij de kleuterlokalen en bij groep 3 hangt digitaal informatiebord met actuele info.

Tafeltjesmiddag (voorheen informatieavond)
De bijeenkomst over de groep is in de periode na de zomervakantie. In de namiddag zal uw kind u informeren over de leerstof, manier van werken, afspraken en de activiteiten. 
Voor de kleutergroepen worden de ouders van de kinderen die in de loop van het jaar op school komen, ook uitgenodigd. Ouders van de kleuters krijgen extra informatie mee.
Voor groep 3 is er een extra avond die gaat over het leren lezen.

Omgekeerde oudergesprekken / kennismaking
Aan het begin van het jaar nodigen wij u en uw kind uit om samen met de leerkracht om tafel te zitten en nader kennis te maken. Aan de hand van een formulier vragen we u samen met uw kind dit gesprek voor te bereiden. Het geeft uw kind, u en ons een goede start om het jaar samen in te gaan.

Spreekavonden mèt uw kind
Drie keer per jaar stellen we ouders in de gelegenheid om te komen praten. Vanaf groep 4 nodigen wij ook uw kind hierbij uit.  
Deze 10-minuten gesprekken gaan over de vorderingen en de sociale en emotionele ontwikkeling. Mocht u eerder behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u een afspraak maken. Wij zullen u, indien we dat nodig vinden, ook eerder benaderen.

PS: Als u vragen hebt van algemene aard over het onderwijs of bijvoorbeeld vakantie kunt u via:      
Rijksoverheid - Basisonderwijs      Ouders en Onderwijs
Ook bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs  kunt u informatie krijgen en ..... eventueel lid worden.