Wat kunnen we? Opbrengsten. Kwaliteit & SOP

We leggen verantwoording af over onze opbrengsten. Ouders vertrouwen ons hun kind(eren) toe en rekenen er op dat hun kind(eren) zich in een veilige en prettige sfeer kunnen ontwikkelen.
Wij streven als school naar hoge haalbare opbrengsten. Hierover leggen we breed verantwoording af. Ook bespreken we dit met de medezeggenschapsraad.

De onderwijsinspectie onderzoekt en beoordeelt de kwaliteit. Deze beoordeling is openbaar. U kunt deze ook vinden op internet www.owinsp.nl. Hebt u vragen? Laat het ons weten!

De individuele opbrengsten worden (deels samen met het kind) beschreven in  het portfolio. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tijdens de spreekavond samen met hun kind hierover met de leerkracht te spreken. Ook de ontwikkelingen die we digitaal bijhouden, worden besproken. De landelijke tussentoetsen geven een overzicht van het proces van het onderwijs en van individuele vorderingen. Zie ook hier 
Naast de "harde" resultaten over de vakken, vinden wij het van belang dat kinderen zich ook ontwikkelen op o.a. sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied. 

De Eindtoets van CITO geeft een meetgegeven van wat de kinderen aan het eind van de basisschool scoren. Naast deze eindtoets gebruiken we volgtoetsen van CITO om kinderen goed en objectief te volgen en daar waar nodig ons onderwijs aan te passen.  Klik voor de resultaten van de eindtoets.
Voor een overzicht van waar kinderen na de Tiggeldobbe naar toe gaan,  zie uit- en doorstroomgegevens.
 

We willen kinderen zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. Dus aansluiten bij de talenten van onze kinderen. 

Bij goed onderwijs speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van goed onderwijs,  geeft les, analyseert en bekijkt of gestelde doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt gekeken of het aanbod aangepast moet worden of dat kinderen individueel meer aandacht nodig hebben. In gesprekken met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. Als we ons zorgen maken, maken we dat kenbaar. En natuurlijk horen we ook van ouders graag als er zorg is over de ontwikkeling van hun kind.

Hoe we kinderen met dyslexie kunnen ondersteunen leest u in Ondersteuning-kinderen-dyslexie

Hoe we dit hebben georganiseerd en geregeld leest u onder andere in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
In ons document KWALITEITSZORG Tiggeldobbe 20-21 kunt u lezen hoe we de zorg voor kwaliteit hebben geregeld.

 
Wat kunnen we?  Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit document staat beschreven hoe we een aangepast aanbod hebben georganiseerd. Tevens staan hierin procedures, leermethoden en wat we op het gebied van passend onderwijs kunnen.  Zie voor het zogenaamd Passend Onderwijs  www.passendonderwijsgroningen.nl 
U vindt hier ook wat we kinderen in onze school en regio kunnen bieden om een goede ontwikkeling mogelijk te maken. Dit profiel wordt jaarlijks vast gesteld.  Zie hier het  SOP van onze school
We willen bij alles wat we doen zo veel mogelijk uitgaan bij wat kinderen kunnen. Dit met als doel dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen op een reguliere school.  
Hierbij een filmpje met die boodschap:
   https://vimeo.com/172893424