Opbrengsten

Wij leggen verantwoording af over onze resultaten. Ouders vertrouwen ons hun kind(eren) toe en moeten er op aan kunnen dat hun kind(eren) zich in een veilige en prettige sfeer kunnen ontwikkelen.
Wij streven als school naar hoge haalbare opbrengsten. Over de opbrengsten verantwoorden we ons bij de inspectie en ons schoolbestuur. Ontwikkelingen n.a.v. deze opbrengsten worden ook besproken met de medezeggenschapsraad.

De onderwijsinspectie heeft als taak de kwaliteit van scholen te onderzoeken en te beoordelen. De beoordeling en rapportage van de inspectie is openbaar. U kunt deze ook vinden op internet www.owinsp.nl. Hebt u vragen? Laat het ons weten!

 
De individuele resultaten worden beschreven in de rapporten die de leerlingen krijgen. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tijdens de spreekavond samen met hun kind hierover met de leerkracht te spreken. Ook kunnen ontwikkelingen die we digitaal bijhouden, worden bekeken en besproken. De landelijke tussentoetsen geven een overzicht van het proces van het onderwijs en van individuele vorderingen. Zie ook hier 

Naast de "harde" resultaten over de vakken, vinden wij het van belang dat kinderen zich ook ontwikkelen op o.a. sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied. Een goed en veilig klimaat, waarin een kind zelfbewust wordt en zelfstandig zaken op kan pakken en onderzoeken, is voor ons ook een belangrijke opbrengst van ons onderwijs.
 
De Eind-toets van CITO geeft een meetgegeven van wat de kinderen aan het eind van de basisschool scoren. Naast deze toets gebruiken we andere toetsen van CITO om de kinderen goed en objectief te kunnen volgen en daar waar nodig ons onderwijs aan te passen.  Klik voor de resultaten van de eindtoets.
Voor een overzicht van waar kinderen na de Tiggeldobbe naar toe gaan,  kunt u klikken op
uit- en doorstroomgegevens.