Vrij vragen - Afmelden

Verlof kunt u aanvragen bij de schoolleiding. Hieronder in het kort de wettelijke regels voor vervroegde vakantie, verlate terugkomst of ander verlof. 
Onderaan deze pagina kunt u deze regels en het aanvraagformulier verlof vinden.

Vervroegde vakantie, verlate terug­komst of extra vakantie
Verlengen van een vakantie is, zeer bijzondere omstandigheden daar gelaten, niet mogelijk. Wat die bijzondere omstandigheden zijn is, zolang het om niet meer dan enkele dagen gaat, ter beoordeling van de directeur. Verzoeken om extra vakantie worden alleen gehonoreerd indien de aard van het beroep van één van de ouders daartoe speciaal aanleiding geeft. U dient dat aan te tonen door middel van een werkgeversverklaring waarin dat verklaard wordt.
Aan een dergelijk verlof zijn twee beperkingen verbonden:
1. verlof wordt niet verleend in de eerste twee weken van het schooljaar
2. een dergelijk verlof kan maar één keer per schooljaar worden verleend

Bij familieomstandigheden
Er is een aantal dagen waarop u voor uw kind(eren) vrij kunt vragen. Over het algemeen zijn het die dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opne­men. Voorbeelden: bijwonen huwe­lijk, 12 en een half-, 25- en 40-jarig jubileum en begrafenissen van directe verwanten.

Voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertui­ging
Daarnaast kan een kind in een beperkt aantal gevallen vrij krijgen als hij/zij een aan godsdienst of levens­overtui­ging verbonden plicht moet voldoen. Hierbij moet bedacht worden, dat niet elke gewenste deelname dit soort  bijeenkomsten godsdienstplicht is aan te duiden.

Hoe aan te vragen
Verzuim, anders dan door ziekte, moet ruim vooraf (in­dien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Bij meer dan 10 dagen moet u dit verzoek -eventueel door tussenkomst van de school - richten aan de betreffen­de ambte­naar leerplichtza­ken. Bij een eventuele afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan op grond van het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Download  hier het aanvraagformulier

Tot slot
De directeur van de school beoordeelt elke situatie aan de hand van de wettelijke regels. Directeuren zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Zie ook de site van de Rijksoverheid voor regels van verlof. 
Ook op de site van de gemeente het Hogeland vindt u informatie.

Afmelden bij ziekte
Indien uw kind ziek is en niet op school kan komen, dan verwachten we dat u dit 's morgens voor schooltijd (telefonisch) meldt.
Hebt u vragen over besmetting en twijfelt u of uw kind bijvoorbeeld wel naar school kan, dat kunt u de site van GGD  raadplegen.