Welkom op de weblog van groep 4.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft

o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken

 
 

Oktober 2022
Taal
We hebben het tweede blok bijna afgerond. Dat betekent dat we de eerste vier hoofdstukken hebben gehad. 
In totaal hebben we nu 80 nieuwe woordenschatwoorden geleerd. We hebben geleerd over samenstellingen en verkleinwoorden. Ook leerden we hoe we een formulier moeten invullen.  Tenslotte hebben we geleerd wat een weettekst is en een reclametekst. 

 Rekenen:
We leren naar een getal springen op de getallenlijn, familiesommen tot 100, plussommen en minsommen over de 10, betalen met geld, terug- of verder springen naar een tiental, halve uren met een uur verder en een uur terug.  

Spelling

We werken de komende weken aan woordpakket 5 t/m 8. Hierin komen achtereenvolgens -ng,-nk, f/v en -eer/-oor/-eur woorden aan bod.
 

Woordpakket 5
Eenlettergrepige woorden met ng
 
 [-ang] [-eng] [-ing] [-ong] [-ng + medeklinker(s)]
bang eng dwing jong langs
  meng      
de gang streng de ring de long brengt
de wang   de kring de tong springt
de slang het kreng   de sprong  
    het ding   de angst
lang breng ging zong dringt (voor)
de tang   hing   de vangst
de stang   zing    


Woordpakket 6
eenlettergrepige woorden met nk
 
[-ank] [-ink] [-onk] [-nk + medeklinker]
mank drink zonk links
  flink klonk bonkt
de bank hink schonk denkt
de drank zink   klinkt
de klank   de vonk  
de plank de pink de stronk de inkt
blank link blonk blinkt
dank de vink   drinkt
slank     stinkt
de stank      
 

Woordpakket 7
eenlettergrepige woorden met  f / v
 
[f + klinker] [f + medeklinker] [v + klinker] [v + medeklinker]
fel fris vel vreest
fors   vol  
  de friet vals de vraag
de fee      
de fiets de flap de vorst de vlam
  de fles   de vlieg
het feest de fluit het vuur het vlees
de fik de flat vers de vlek
het fort de frons voelt de vloer
  het fruit   vlot


Woordpakket 8
eenlettergrepige woorden met eer, oor en eur
 
[-eer] [-oor] [-eur] [-eer, -oor, -eur] + nog een letter
teer door zeur leert
  vroor    
de beer   de deur hoort
de peer de boor de geur de poort
het meer het koor de kleur  
het weer het spoor de scheur de koorts
       
      de beurt
de heer goor de sleur stoort
de keer voor treur keurt
de speer      
de veer      

 
.................................................

September 2022

Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten. 

 Rekenen:
Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op de getallenlijn t/m 100. Wat komt er voor een getal, wat komt erna? Tussen welke tientallen hoort het getal. Hoe laat is het als de klok een uur vooruit gaat? Hoe laat is het als de klok een uur achteruit gaat? 

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling bijna klaar. Deze week krijgen we het laatste woordpakket aangeleerd. Hierna gaan we toetsen of de leerlingen de spellingsafspraken voldoende beheersen of dat we er nog extra mee aan de slag moeten. We herhalen of verdiepen na deze toets. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil schaamt (zich) de schroef
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        
 

.................................................

augustus 2022
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. 

Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen en dat we deze woorden en namen zelfstandig naamwoorden noemen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin    
 
..................................................
 
Welkom in groep 4!