Welkom op de weblog van groep 4.  Op dit deel van de weblog is nieuws uit de groep te lezen. Dit betreft
o.a.  belangrijke data en belangrijke zaken m.b.t. vakken.
 
...................................................................................................................................................................................................................................
Maart 2021
Rekenen
We starten met blok 2. Op onderstaande poster is te zien aan welke doelen we gaan werken de komende periode.

Spelling
We gaan verder met woordpakket 17. In dit woordpakket herhalen we de au(w) en ou(w) woorden. 

Taal
We leren wat een hoofdgedachte is en hoe we een tekst het beste kunnen samenvatten. We leren hoe je een zin correct schrijft. We gaan zinsdelen leren herkennen en het benoemen van zinsdelen gaan we verder uitwerken. 
......................................................................................................................................................................................

Februari 2021
De eerste twee weken op school zitten er weer op. Het is ontzettend fijn om de kinderen weer in de klas te hebben. 
Voor rekenen hebben we de afgelopen twee weken getoetst wat de kinderen beheersen na de periode van het thuisonderwijs. 
Ook voor taal en spelling stonden er toetsen op de planning. Dit geeft ons een goed beeld van waar de kinderen nu staan. We gaan eerst genieten van een heerlijke week vakantie. 
Ilse (3e jaars Pedagogische Academie) loopt vanaf nu tot aan de zomervakantie bij ons stage op de maandag en dinsdag. Zij zal af en toe ook lessen gaan geven aan de kinderen. Ilse is een bekend gezicht voor de kinderen, want ze liep het afgelopen half jaar haar stage in groep 3. 
Ook Anna (stagiaire onderwijsassistent 3e jaar) loopt nog steeds haar stage bij ons in de klas op maandag, dinsdag en vrijdag. Anna haar stage zal vooral bestaan uit het ondersteunen van de leerkracht. Zo zal zij met kleine groepjes kinderen aan de slag gaan met bijvoorbeeld het programma BOUW! of extra leesonderwijs aanbieden aan groepjes kinderen. 

............................................................................................................................................................................

Corona thuiswerkweken

Vandaag hebben de kinderen een mapje meegekregen met het werk voor de komende weken. 
Op het voorblad kunt u de inloggegevens vinden. Hierna volgen achtereenvolgens de weekplanningen per week. Vervolgens treft u de weektaken aan. Tenslotte volgt het lesmateriaal rekenlesbladen, rekentaakbladen, spellingbladen en taalbladen.
De weekplanning is nieuw voor de kinderen, maar met de (reken)weektaken werken ze al vanaf de start van groep 4. De rekenweektaken starten na de kerstvakantie. Na de vakantie starten we ook met de instructielessen. Deze staan dikgedrukt in de weekplanning. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er een instructiemoment om 9.00 uur. Kinderen kunnen vanaf 8.55 uur inloggen. De vergadering staat al aan op het kanaal rekeninstructie. Wanneer ze klikken op nu deelnemen, worden ze automatisch toegevoegd aan de instructie. Deze instructie is verplicht voor iedereen. 
De weekplanning geeft een idee van een dagindeling en de hoeveelheid tijd die besteed kan worden aan een vak. Er is een verschil in werktempo tussen leerlingen. De daadwerkelijke tijd dat een kind bezig is met de taak kan dus verschillen. 
Bij de oefensoftware staat er soms "(15)" aangegeven, dit verwijst naar 15 minuten oefentijd. Enkele leerlingen hebben een plusboek voor rekenen. Als zij de gehele weektaak af hebben, kunnen ze in de rekentaaktijd verder met het plusboek. Ze kunnen de juiste bladzijde vinden door bovenaan de bladzijde te kijken naar het blok en de week (blok 4, week 3) of een bijwerkboek (na de instructieles gaan we met deze leerlingen nog even verder met het bijwerkboek).
Ook voor spelling hebben sommige kinderen een plusboekje. Deze bladen kunnen zij maken als extra verwerkingsstof voor spelling. Deze leerstof is op een hoger/uitdagender niveau. De woordpakketwoorden zijn bij teams onder bestanden. 
We hebben ervoor gekozen om bij rekenen nieuwe lesstof aan te bieden (en dus ook een instructieles) en bij taal en spelling bepaalde lesstof te herhalen. De herhaling is belangrijk voor het goed inslijten van de eerder aangeboden lesstof. De kinderen zouden dit zelfstandig moeten kunnen maken. Estafette kunnen de kinderen ook zelfstandig maken. Sommige kinderen hebben mini-informatie, zij kunnen hiermee aan de slag i.p.v. estafette. Ze hebben dinsdag op school 3 boekjes van mini-informatie uitgekozen om thuis mee aan de slag te gaan. 

De kinderen hebben een rekenboek en rekenschrift meegekregen voor het geval het thuisonderwijs verlengd wordt. De kinderen hoeven er t/m 15 januari niet mee te werken. Van de lesstof en weektaken zijn kopieën gemaakt. Op de weektaak kunnen zij lezen welke opdrachten zij moeten maken. Iedereen werkt aan de 2 sterrenopdrachten, te herkennen aan **. Een enkele leerling werkt aan de *** weektaak. De kinderen weten zelf of ** of *** moeten maken.  

We hebben geprobeerd om een duidelijk pakket mee te geven en hopen dat alles duidelijk is, maar voor vragen zijn we bereikbaar. Graag zelfs. We hopen dat we er met elkaar het beste van kunnen maken in deze periode. We proberen maatwerk te leveren waar het mogelijk is, helaas is het niet mogelijk om voor iedereen een afgemeten programma klaar te maken. Merkt u dat het te veel of te weinig voor uw kind is, neem ook in dat geval even contact met ons op. We kunnen dan samen proberen tot een oplossing te komen. 

We willen na de vakantie starten met extra momenten online, zodat de kinderen elkaar ook nog even kunnen zien (online),  belevenissen met elkaar kunnen delen. Meer informatie hierover volgt binnenkort.   


Vriendelijke groet, Emiel (woensdag - vrijdag) en Miranda (maandag - dinsdag)
................................................................................................................................................................................
oktober 2020


Rekenen
We zijn inmiddels in blok 2 bezig. We zijn aan het rekenen met familiesommen (8+2=, 18+2=, 28+2=), we hebben de tafel van 2 aangeboden gekregen en zijn hiermee aan het oefenen en we zijn aan het rekenen naar een tiental toe (35+5=40 of 35-5=30)

Taal
We zijn vandaag gestart met hoofdstuk 3 van taal. We hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en samenstellingen. 

Spelling
We hebben woordpakket 5 (eenlettergrepige woorden met ng) afgerond en zijn bezig met woordpakket 6 (eenlettergrepige woorden met nk). Elke week sluiten we af met een klein dictee om te zien in hoeverre de spellingscategorie beheerst wordt. 
 
Woordpakket 5
Eenlettergrepige woorden met ng
 [-ang] [-eng] [-ing] [-ong] [-ng + medeklinker(s)]
bang eng dwing jong langs
  meng      
de gang streng de ring de long brengt
de wang   de kring de tong springt
de slang het kreng   de sprong  
    het ding   de angst
lang breng ging zong dringt (voor)
de tang   hing   de vangst
de stang   zing    

Woordpakket 6
eenlettergrepige woorden met nk
[-ank] [-ink] [-onk] [-nk + medeklinker]
mank drink zonk links
  flink klonk bonkt
de bank hink schonk denkt
de drank zink   klinkt
de klank   de vonk  
de plank de pink de stronk de inkt
blank link blonk blinkt
dank de vink   drinkt
slank     stinkt
de stank      

.........................................................................................................................................................................................................................

Welkom in groep 4!


In onze groep zitten 23 kinderen. Zij krijgen les van Miranda (maandag/dinsdag) en Emiel (woensdag  t/m vrijdag). Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymnastiek van juf Annemiek. De overgang van groep 3 naar groep 4 is best groot. De kinderen moeten aan veel nieuwe dingen wennen, o.a. nieuwe vakken. In het begin van groep 4 (de eerste weken) doen we veel lessen samen, zodat de kinderen goed aan de methoden en het werken in schriftjes kunnen wennen. Na een paar weken wordt er van de kinderen meer zelfstandigheid verwacht.

Rekenen
Voor rekenen werken we net als in groep 3 met de methode "De wereld in getallen". Ook hier wordt onderscheid gemaakt in de lesstof (blauwe kant) en de verwerkingsstof (rode kant). Eerst krijgen alle kinderen instructie van nieuwe lesstof met behulp van het lesboek (blauwe kant). Daarnaast is voor de kinderen die de nieuwe lesstof nog lastig vinden een verlengde instructie bij elke les (bijwerkboek). Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig met behulp van de weektaak op zijn eigen niveau. De rode kant (taken) bestaan alleen uit sommen die de leerlingen al eerder aangeboden hebben gekregen. Deze taken maken zij zelfstandig met behulp van de rekenweektaak.
In groep 4 komt aan bod:
 • de oriëntatie op de getallen t/m 100
 • het optellen en aftrekken t/m met 100 (in eerste instantie t/m 20, later t/m 100)
 • de tafels van 0, 1, 2, 3,4 ,5, 6 en 10
 • delen (een eerste oriëntatie, steeds wordt een relatie gelegd met het vermenigvuldigen)
 • geld (alle munten en de biljetten 5, 10, 20, 50 en 100 en gepast betalen en teruggeven)
 • tijd (hele en halve uren analoog en digitaal en de jaarkalender)
 • meten (standaardmaten lengte (meter en centimeter) / standaardmaat gewicht (gram en kilogram) / standaardmaat inhoud (liter))
 • meetkunde (spiegelen, blokkenbouwsels en plattegronden)
Na ieder blok is er een toets. Na iedere toets zijn er herhalings- en verrijkingstaken. Herhalingsstaken voor kinderen die de minimumstof nog niet beheersen. Verrijkingstaken voor kinderen die al wat meer kunnen. 

Taal
We werken voor taal met de methode "taalverhaal.nu". De taalmethode bestaat uit zes thema's. Elk thema duurt vijf weken. Er zijn 5 taallessen per week. Elk thema eindigt met een toetsweek, waarna herhalingslessen en verrijkingslessen aanbod komen. Na twee thema's is er een parkeerweek. In deze week blikken we terug op wat we geleerd hebben en is er ruimte om onderdelen te herhalen of juist te verdiepen. 
In groep 4 komt aan bod:
 • de uitbreiding van de woordenschat
 • leesbegrip
 • spreken
 • luisteren
 • woord- en zinsbouw
 • stellen
 • spellen

Spelling
Taalverhaal.nu spelling bestaat uit 6 thema's. Elk thema duurt 5 weken. Waarin verschillende spellingsregels aan bod komen. Op de schoolwebsite onder "nieuws uit de groep" kunt u lezen met welke spellingsafspraken we in de klas bezig zijn.  

Technisch lezen
Voor  technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette. De kinderen krijgen les in niveau groepen. Groep 1 zijn de zwakke lezers, zij krijgen de hele les begeleiding van de leerkracht. Groep 2 is de basisgroep, zijn doen het eerste gedeelte samen met de leerkracht om vervolgens zelfstandig de verwerkingsopdrachten te maken. Groep 3 zijn de sterke lezers, zij werken in een ander moeilijker werkboekje en werken geheel zelfstandig. Daarnaast krijgen de kinderen in de klas voldoende gelegenheid om zelfstandig te lezen. Toch willen wij vragen om ook thuis regelmatig met uw kind te lezen. 
 
Begrijpend lezen
In groep 4 starten we in de tweede helft van groep 4 met de methode "nieuwsbegrip" voor begrijpend lezen. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema's. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.
Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:
 • voorspellen
 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden
 • vragen stellen
 • relaties en verwijswoorden
 • samenvatten

Schrijven
Om goed en duidelijk (aan elkaar) te leren schrijven, maken wij gebruik van de methode klinkers. Dit jaar ligt de nadruk op het schrijven van hoofdletters. 


Overige vakken
Naast rekenen, taal/spelling en schrijven hebben de kinderen nog verschillende andere vakken. 
Op maandag hebben de kinderen tekenen. Op donderdag is er een creatief circuit, waarbij de kinderen van groep 3 t/m groep 5 gemixt door elkaar heen aan bepaalde technieken werken. Op woensdag hebben de kinderen wereldoriëntatie middels de methode blink. Daarnaast is er nog muziek, kleur en basicly.  
 
Inzet van de computer
We gebruiken de computer zoveel als mogelijk is. Alle kinderen komen voortdurend aan bod om extra te oefenen voor de verschillende vakken. De kinderen hebben een vaste computerdag op school, zodat elk kind genoeg gelegenheid krijgt om achter de computer aan de slag te gaan.
Thuis kunnen de kinderen oefenen met rekentuin.
Daarnaast hebben we i-pads in de klas, waar we dagelijks op oefenen.
  
Tot slot.
Natuurlijk zijn er ook dit jaar spreekavonden, maar mocht u tussentijds een gesprek willen dan kunt u altijd een afspraak maken. 
 
 Wij hopen op een fijn schooljaar en een prettige samenwerking!
 
Emiel de Jong en Miranda Visser
 
 
September 2020

Taal
We hebben de eerste twee hoofdstukken afgerond. Elk hoofdstuk leren we 20 woorden voor woordenschat. We leren gericht luisteren naar elkaar, een beeldverhaal herkennen en schrijven, wat een samenstelling is en deze herkennen, een gesprek samenvatten. 

 Rekenen:
Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op de getallenlijn t/m 100. We herhalen het herhaald optellen als voorbereiding op de vermenigvuldigingen/de tafels. 

Spelling
We hebben het eerste blok van spelling bijna klaar. Deze week krijgen we het laatste woordpakket aangeleerd. Hierna gaan we toetsen of de leerlingen de spellingsafspraken voldoende beheersen of dat we er nog extra mee aan de slag moeten. We herhalen of verdiepen na deze toets. We leerden luisterwoorden met drie medeklinkers, luisterwoorden met ui-eu, ook-zo woorden met sch/schr en ook-zo woorden waar je een u hoort, maar niet schrijft (jurruk - jurk)


Woordpakket 3
scheef de schat de schaaf schreef
scheel de schaar de schaal schrik
schiet de schep de schoen de schram
schor de schil de school het schrift
  de schop het schaap  
  het schip het schort  
       
schel schuil schaamt (zich) de schroef
  schuin de schaats schrok
  de schuur    
    schoon  
    schoot (op)  
 

 
Woordpakket 4
elf kalm warm de jurk erg
de helft de film de arm de vork de berg
de golf de helm de vorm het park  
de wolf     het werk de verf
  de melk      
  de wolk     het dorp
het kalf de schelp storm sterk de slurf
twaalf       de herfst
zelf       durft
volgt        


augustus 2020
Rekenen
We hebben een start gemaakt met het eerste blok van rekenen. We borduren voort op de aangeleerde rekenkennis uit groep 3. Dit eerste blok wordt veel uit groep 3 herhaald, met af en toe alvast een blik vooruit. We leren momenteel werken met een rekenweektaak, dit is in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk weten we over enkele weken allemaal hoe het werkt. Ook het schrijven in een rekenschriftje is nieuw. Dit wordt af en toe als lastig ervaren, maar ook dit komt vanzelf goed. 

Taal
We hebben kennisgemaakt met de hoofdrolspelers in de taalmethode. Daarnaast hebben we geleerd hoe we de taallessen in ons schrift op kunnen schrijven. We hebben geleerd wat namen voor personen/dieren zijn en woorden voor personen/dieren/dingen en dat we deze woorden en namen zelfstandig naamwoorden noemen. In dit blok staan tante Jet en haar dieren centraal. We leren o.a. overleggen in kleine groepjes, een verhaal navertellen, iets voorspellen, je mening geven en onderbouwen, enkelvoud, meervoud en lidwoorden, een verhaal schrijven. 

Spelling
We zijn in de tweede schoolweek gestart met spelling. Elke week staat er een woordpakket centraal. 
Week 1: luisterwoorden met drie medeklinkers
Week 2: luisterwoorden met ui-eu


Woordpakket 1
de spleet spreek de barst morst
    de borst  
de straat strekt de dorst wenst
de straf strak de kerst minst
de streep      
de strik     botst
de stroom     klotst
de stroop     laatst
  straks verst bonst
  de streek de worst de kunst
      de winst
      de komst
      de korst
      klutst
 
Woordpakket 2
de beu de kluif buigt   thuis
de breuk de kluis sluipt  
de deugd de pruik    
de dreun de struik kreukt  
de gleuf de trui leukst  
de keus de vuist    
de spreuk het kruis    
de steun      
de deuk de druif juist  
de jeuk de duim kreunt  
de kneus de luis    
heus bruin