Voortgezet onderwijs

 
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs

Belangrijke data overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. 

November:      Meeloopdagen en scholenmarkten georganiseerd door het VO 

Jan-feb:             Open dagen VO scholen zie ook de VO gids die meegegeven is eind oktober 

1 maart:             Voor 1 maart krijgen de kinderen het schooladvies tijdens het oudergesprek  

15 maart           Uiterlijke datum aanmelding bij VO school   

23 maart           Uitvoering van de loting door de betrokken VO scholen regio Stad  

23 maart           Uitslag loting op de sites betrokken VO scholen tussen 16-18 uur VO scholen  

4 april                 Uiterlijke aanmelding 2de termijn voor leerlingen die zijn uitgeloot  

11 april              Indien nodig: 2de loting, uitslag op sites VO scholen tussen 16-18 uur VO scholen 


Afspraken in de regio

Centrale eindtoets
Iedere school neemt de Centrale Eindtoets af in april. Omdat een schooladvies vóór 1 maart moet worden afgegeven, is er een instrument ontwikkeld, dat helpt bij het onderbouwen van het schooladvies.

Plaatsingswijzer
Alle besturen met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in onze provincie hebben afgesproken om de Plaatsingswijzer als instrument te gaan hanteren. Deze Plaatsingswijzer wordt voor een leerling ingevuld a.d.h.v. de behaalde vaardigheidsscores op de cito-toetsen in groep 6, 7 en 8. Daarnaast geeft de Plaatsingswijzer in de vorm van onderwijsprofielen aan of uw kind bijvoorbeeld net iets beter scoort dan zijn of haar onderwijsniveau of daaronder zit. De school voor voortgezet onderwijs ontvangt deze informatie en kan dan bekijken of er eventueel aanvullende begeleiding of misschien juist extra uitdaging nodig is. Vanzelfsprekend neemt de leerkracht van groep 8 (die het eindadvies geeft) al deze zaken met u door.
 
Hoe ziet het advies dat uw zoon of dochter straks gaat krijgen er uit?

De basisschool geeft een enkelvoudig- of dubbel advies voor het vervolgonderwijs. Dit doet de school op basis van het oordeel van de leerkracht. De Plaatsingswijzer is daarbij voor de leerkracht een hulpmiddel. Meer informatie over de Plaatsingswijzer vindt u op: www.plaatsingswijzer.nl
Het advies van de basisschool is bindend voor toelating en plaatsing op een VO school. Het advies dat uw kind van de leerkracht krijgt bestaat uit een onderwijsniveau en een onderwijsprofiel.
Het onderwijsniveau dat gegeven wordt, kan zijn
 • PRO
 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO theoretische leerweg
 • HAVO
 • VWO
Het onderwijsprofiel dat voortvloeit uit de plaatsingswijzer en dat aan één van bovenstaande onderwijsniveaus wordt toegevoegd, kan zijn:
 • Basisprofiel
  Dat wil zeggen dat de leerling het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau heeft.
 • Plusprofiel
  Voor leerlingen die met betrekking tot het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en wellicht naar een hoger kunnen opstromen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een dubbel advies (bijv. vmbo tl / havo)
 • Bespreekprofiel
  Dit is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen van het betreffende onderwijsniveau, maar waarvoor een verklaring is die als onderbouwing wordt toegevoegd. (bijvoorbeeld langdurige ziekte)
 • Disharmonisch profiel
  Hiervan is sprake als leerlingen niet aan de eisen van het  betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in bijv. een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-nos)
Hierbij een aantal documenten van de PO Raad en van de provincie.
Stappenplan naar het VO voor ouders 2023-2024 

We hopen u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.  Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Jeroen Fekkes, Emiel de Jong of kijk op de site www.passendonderwijsgroningen.nl